ऐन

शिर्षक मिति दस्तावेज
कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश, २०७६ 08/21/2019 - 13:43 कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश, २०७६.pdf
सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधी ऐन 08/21/2019 - 13:41 सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधी ऐन.pdf
मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार 08/21/2019 - 13:40 मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार.pdf
प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 08/21/2019 - 13:39 प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐेन 08/21/2019 - 13:38
कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐेन 08/21/2019 - 13:37
कर्णाली प्रदेशको गाउँ सभा नगर सभाको कानून निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७५ 08/21/2019 - 13:34 कर्णाली प्रदेशको गाउँ सभा नगर सभाको कानून निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ 06/12/2019 - 14:12 कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 01/27/2019 - 13:49 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 01/27/2019 - 13:49 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ 01/27/2019 - 13:48 जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ 01/27/2019 - 13:45 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ 01/07/2019 - 13:48 कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ 01/04/2019 - 14:57 कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ 01/04/2019 - 14:54 कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५ 01/04/2019 - 14:53 कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ 01/04/2019 - 14:52 कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ 01/04/2019 - 14:51 कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५.pdf
कणार्ली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ 01/04/2019 - 14:49 कणार्ली प्रदेश विनियोजन, २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको एेन 08/29/2018 - 11:14 Are 6.pdf