अभिलेख

सि.नं शीर्षक प्रकार मिति दस्तावेज
1 सूचना सच्याईएको सूचना 2 days 7 hours ago New Doc 2019-09-15 14.30.50_1.pdf
2 यस मन्त्रालयमा प्राप्त मौजुदा सूची दर्ता विवरण सूचना 5 days 8 hours ago 1 2_0.pdf
3 मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना 3 weeks 2 days ago IMG_20190825_000200.pdf , IMG_20190825_0002.pdf
4 बार्षिक प्रगति विवरण आ.व.२०७५/०७६ प्रगति विवरण, सूचना 3 weeks 6 days ago barsik pragati.pdf
5 कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश, २०७६ ऐन 3 weeks 6 days ago कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश, २०७६.pdf
6 सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधी ऐन ऐन 3 weeks 6 days ago सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधी ऐन.pdf
7 मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार ऐन 3 weeks 6 days ago मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार.pdf
8 प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ऐन 3 weeks 6 days ago प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
9 कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐेन ऐन 3 weeks 6 days ago
10 कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐेन ऐन 3 weeks 6 days ago