कानुन

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:49
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:49
जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:48
गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:45
कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५.pdf 01/07/2019 - 13:48
कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ ०७५/०७६ कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५.pdf 01/04/2019 - 14:57
कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 01/04/2019 - 14:54
कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५ ०७५/०७६ कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५.pdf 01/04/2019 - 14:53
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ०७५/०७६ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf 01/04/2019 - 14:52
कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ ०७५/०७६ कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५.pdf 01/04/2019 - 14:51
कणार्ली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ ०७५/०७६ कणार्ली प्रदेश विनियोजन, २०७५.pdf 01/04/2019 - 14:49