मिति २०७६।४।१९ गते राती खत्याड गाउपालिका वडा न २ मा आगलागी बाट भएको क्षतिको माननीय मन्त्री नरेश भण्डारी ज्यूबाट प्रत्यक्ष अवलोकन गरी राहत वितरण गरिएका दृष्यहरु ।