शुक्रबारिय नियमित सरसफाई कार्यक्रम (मन्त्रालय परिसर भित्र)