Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

२०७१ सालका बाढी पीडतहरुको राहत सम्बन्धी एकमुष्ठ विवरण
2021-04-01
Download