Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
कार्यविधि

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७
2021-04-07
Download