Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

२०७१ श्रावण २८ र २९ को बाढी पहिरोबाट सुर्खेतमा पूर्ण क्षति भएका पीडितहरुको विवरण
2021-04-16
Download