Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

कर्णाली प्रदेशमा कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाएका मृतकका हकवालाको २०७८।०६।२२ सम्म प्राप्त निवेदनको एकमुष्ठ विवरण
2021-10-08
Download