Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
2021-10-27
Download