Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

कोभिड - १९ को राहत रकम सम्बन्धी सूचना
2021-10-28

सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाईएका कोभिड १९ को राहत रकम माग भएका निवेदनको सूची : डाउनलोड गर्नुहोस्

Download