moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको सूचना
2021-10-27
Download