moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक र निजी साझेदारी नियमावली, २०७८
2021-10-28
Download