Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !
2021-10-31
Download