Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

सुर्खेतका २०७१ सालका बाढी पीडितका लागि रकम निकासाको विवरण
2021-11-01

सूचिमा नाम भएका व्यक्तिहरुले सम्बन्धित स्थानिय तहमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Download