Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

केबल टि.भि. र एफ.एम. रेडियोको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर पूर्ण छुट गरिएको सूचना !
2022-01-02
Download