Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
कार्यविधि

प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
2022-01-12
Download