Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई आ.व. २०७८/७९ मा राहत वितरण सम्बन्धी विवरण
2022-02-06

कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई आ.व. २०७८/७९ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट राहत वितरण सम्बन्धी विवरणः

Download