Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत २०७९ सालको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
2022-04-20
Download