moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
2022-04-29
Download