Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कारका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
2022-05-26