Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

२०७९ भाद्र ४ गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
2022-08-18