Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
2022-08-11
Download