Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
2022-08-16
Download