Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
कार्यविधि

विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
2022-03-09
Download