Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

२०७९ असोज ७ गते जुम्ला जिल्लामा सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
2022-09-22