Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको सूचना (मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजीनामा)
2023-01-13
Download