Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कारका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना!
2023-06-30