Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार - २०८० को सूचना
2023-07-09