Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

सबै स्थानिय तहमा रहेका डिजिटल विद्यालयहरु सम्बन्धी प्रगती विवरण पठाईदिने बारे
2019-08-12