Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

सहिद, वेपत्ताका परिवार र घाइतेहरुको आवेदन संकलन गरी विवरण पठाउने सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह सबै)
2024-01-14
Download