Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

माननीय मन्त्रीज्यूको एक वर्षे कार्यकालको प्रगति प्रतिवेदन
2024-01-25
Download