Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धि
2019-04-30
Download