Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
2018-05-06
Download