Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
2018-07-16
Download