moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
सचिव
श्री पुण्यविक्रम पौडेल
9858049600