Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

यातायात भाडामा लिने सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना दोश्रो पटक प्रकाशन
2020-06-01