Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

वि.सं. २०७७ सालको सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
2020-05-27
Download