Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रदेश राजपत्र

प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने कार्यविधि, २०७६ मा संशोधन
2020-09-30
Download