moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु