moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
अभिलेख
कोभिड १९ राहत विवरण       >>       Download
२०७८-०३-३१


Request for Expression of Interest       >>       Download
२०७७-१०-१९


विज्ञापन स्थगित गरिएको       >>       View
२०७६-१२-२०


म्याद थप गरिएको सूचना       >>       View
२०७६-१२-११
सूचना सच्याईएको       >>       Download
२०७६-०५-२९


गाडी खरिद संशोधित सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१७


सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१५
माघीको विदा सम्बन्धमा       >>       Download
२०७५-०९-२७