moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
अभिलेख
कोभिड १९ राहत विवरण       >>       Download
२०७८-०३-३१


Request for Expression of Interest       >>       Download
२०७७-१०-१९


विज्ञापन स्थगित गरिएको       >>       View
२०७६-१२-२०


म्याद थप गरिएको सूचना       >>       View
२०७६-१२-११


सूचना सच्याईएको       >>       Download
२०७६-०५-२९
गाडी खरिद संशोधित सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१७


सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१५
माघीको विदा सम्बन्धमा       >>       Download
२०७५-०९-२७


अरि १४, ऐन नं. १३       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि १३, ऐन नं. १२       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि १२, ऐन नं. ११       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ११, ऐन नं. १०       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि १०, ऐन नं. ९       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ९, ऐन नं. ८       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ८, ऐन नं. ७       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ७, ऐन नं. ६       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ६, ऐन नं. ५       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ५, ऐन नं. ३       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ४, ऐन नं. ४       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि ३, ऐन नं. २       >>       Download
२०७५-०७-१६


अरि २, ऐन नं. १       >>       Download
२०७५-०७-१६