Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र


अधिवेशन आह्वानको सूचना       >>       Download
२०७९-०९-१३
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८       >>       Download
२०७८-१२-०६