Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रेस विज्ञप्ती

माफ गर्नुहोस, सामग्री प्राप्त भएन!