moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
पूर्व मन्त्री

मा. सीता कुमारी नेपाली
मन्त्री
2078-02-03 - 2078-07-16
मा. नरेश भण्डारी
मन्त्री
2074-11-06 - 2078-01-29