Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
पूर्व मन्त्री

मा. हिम बहादुर शाही
मन्त्री
2078-10-23 - 2079-09-27
मा. सीता कुमारी नेपाली
मन्त्री
2078-02-03 - 2078-07-16
मा. नरेश भण्डारी
मन्त्री
2074-11-06 - 2078-01-29