moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
मन्त्री ज्यूको सचिवालय

माफ गर्नुहोस, सामग्री प्राप्त भएन!