moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
मन्त्री ज्यूको सचिवालय

झक्क बहादुर शाही
स्वकिय सचिव
9858066900
लाल बहादुर शाही
स्वकिय सदस्य
9842314035
निरक बहादुर शाही
स्वकिय सदस्य
9848222298