प्रदेश राजपत्रहरु

शिर्षक मिति दस्तावेज
राजपत्रहरु 01/07/2019 - 14:48 कणार्ली प्रदेश विनियोजन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf , कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेशको गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निमार्ण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf , प्रदेश नाम र राजधानी.pdf , प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075.pdf , मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf , राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधी.pdf , कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf , कर्णाली प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf , जिल्ला सभाको सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf , गाउँ सभा नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
राजपत्र 11/02/2018 - 11:39 Are 9 ऐन नं. ८.pdf , Are 14 ऐन नं. १३.pdf
राजपत्र 11/02/2018 - 11:34 Are 10 ऐन नं. ९.pdf , Are 11 ऐन नं. १०.pdf , Are 12 ऐन नं. ११.pdf , Are 13 ऐन नं. १२.pdf
राजपत्र 11/02/2018 - 11:32 Are 4 ऐन नं. ४.pdf , Are 6 ऐन नं. ५ .pdf , Are 7 ऐन नं. ६.pdf , Are 8 ऐन नं. ७.pdf
राजपत्र 11/02/2018 - 11:28 Are 1 प्रदेश नाम र राजधानी.pdf , राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधी.pdf , Are 2 ऐन नं. १.pdf , Are 3 ऐन नं. २.pdf , Are 5 ऐन नं. ३.pdf