Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रतिबेदन

कर्णाली प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र तथ्याङ्किय झलक
2020-12-09
Download