moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
प्रतिबेदन

कर्णाली प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र तथ्याङ्किय झलक
2020-12-09
Download