moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८
2021-07-15
Download