Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
सूचना

कर्णाली प्रदेशमा कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाएका मृतकका हकवालाको २०७८।०५।०९ सम्म प्राप्त निवेदन
2021-08-25
Download