moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेश वन ऐन, २०७८ लागु गर्ने सम्बन्धी सूचना
2022-04-14
Download